GDPR


GDPR

Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči dotknutým osobám

v zmysle Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní OU a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie EÚ 2016/679“ alebo „GDPR“)

Prevádzkovateľ:


Súkromná základná umelecká škola, Komenského 1120, Turany
so sídlom: Komenského 1120, 038 53 Turany, IČO: 51958678, DIČ: 2120845705, email: szusturany@gmail.com (ďalej len „SZUŠ“)

Zodpovedná osoba: ak T ak, s. r. o., Škultétyho 472/10, 036 01 Martin, IČO: 53 093 216, email zodpovednaosoba@aktak.sk , aktak@aktak.sk